+ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
+ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
+ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
+ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
+ สาขาวิชาการผังเมือง
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
+ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม, ประติมากรรม, ศิลปะภาพพิมพ์)

+ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
+ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
+ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
+ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
+ สาขาวิชาการผังเมือง
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
+ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม, ประติมากรรม, ศิลปะภาพพิมพ์)