+ โปรแกรมวิชาการเงิน
+ โปรแกรมวิชาการตลาด
+ โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

+ โปรแกรมวิชาการบัญชี
+ โปรแกรมวิชาการเงิน
+ โปรแกรมวิชาการตลาด
+ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
+ โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

+ สาขาวิชาการบัญชี
+ สาขาวิชาการเงิน
+ สาขาวิชาการตลาด - การบริหารการตลาด
+ สาขาวิชาการตลาด - การตลาดดิจิทัล
+ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการทั่วไป
+ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม
+ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - การจัดการโซ่อุปทาน
+ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - การจัดการธุรกิจระบบราง
+ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

+ สาขาวิชาการบัญชี
+ สาขาวิชาการเงิน
+ สาขาวิชาการตลาด-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
+ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการทั่วไป
+ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม
+ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - การจัดการโซ่อุปทาน
+ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - การจัดการธุรกิจระบบราง
+ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

+ สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ)
+ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการทั่วไป (ภาคปกติ)
+ สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม (ภาคปกติ)
+ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - การจัดการโซ่อุปทาน (ภาคปกติ)
+ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (ภาคปกติ)

+ สาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)
+ สาขาวิชาการตลาด - การบริหารการตลาด (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)

+ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)

+ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)