+ โปรแกรมสัตวศาสตร์
+ โปรแกรมวิชาช่างโยธา
+ โปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า
+ โปรแกรมวิชาช่างโลหะ
+ โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก
+ โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์
+ โปรแกรมวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
+ โปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
+ โปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
+ โปรแกรมวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง

+ โปรแกรมสัตวศาสตร์
+ โปรแกรมวิชาช่างโยธา
+ โปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า
+ โปรแกรมวิชาช่างโลหะ
+ โปรแกรมวิชาช่างยนต์
+ โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน
+ โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก
+ โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์
+ โปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
+ โปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
+ โปรแกรมวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง

+ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
+ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
+ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
+ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
+ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
+ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
+ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
+ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ - โลหการ
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
+ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ - พอลิเมอร์
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก
+ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ
+ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว
+ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบสื่อสาร
+ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
+ สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
+ สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

+ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
+ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
+ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
+ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
+ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
+ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
+ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ - โลหการ
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
+ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ - พอลิเมอร์
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก
+ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ
+ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว
+ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบสื่อสาร
+ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
+ สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
+ สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

+ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
+ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
+ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
+ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก
+ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
+ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ - โลหการ
+ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - สื่อสาร
+ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัติโนมัติ
+ สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
+ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)

+ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)
+ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)
+ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)
+ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)

+ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)
+ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ - ภาคสมทบ)